Tiếp sức cho tương lai Việt Nam

2 Screenshot 2023-05-30 at 10.04.43 PM

Travis Richmond, Energy Capital Vietnam, USA, trình bày chi tiết kế hoạch đưa LNG từ Mỹ sang Việt Nam với lý do an ninh năng lượng, quan hệ ngoại giao và cải thiện môi trường.

Chủ đề tin tức

Bài viết gần đây

Những bài viết liên quan