Tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa cảng Nam Đồ Sơn và cảng Los Angeles

Trương Quốc Cường Theo quy hoạch, khi trở thành cảng quốc tế, khu cảng Nam Đồ Sơn sẽ có khả năng tiếp nhận tàu container có sức chứa đến 18.000 TEU, tàu tổng hợp và hàng rời đến 200.000 tấn, tàu chở hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn, tàu đến 150.000 tấn. đến 225.000 GT… Trong […]