Energy Capital Vietnam Thành lập Hội đồng An ninh Hàng hải với việc bổ nhiệm các Sĩ quan Hải quân đã nghỉ hưu và bổ sung Thành viên cấp cao vào Ban cố vấn

Đô đốc Samuel J. Locklear III, Hải quân Hoa Kỳ, Đã nghỉ hưu tham gia Ban Cố vấn và Chủ tịch Hội đồng An ninh Hàng hải Phó Đô đốc Sean A. Pybus, Hải quân Hoa Kỳ, Đã nghỉ hưu tham gia Hội đồng An ninh Hàng hải Houston, TX, ngày 29 tháng 6 năm […]