Energy Capital Việt Nam ký kết hợp tác với SaigonTel và Allotrope Partners để dẫn đầu Liên minh phát triển cơ sở hạ tầng xanh tại Việt Nam

Thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng hướng tới phát triển các khu công nghiệp phát thải ròng bằng 0 đầu tiên của Việt Nam và huy động các kế hoạch hành động của tỉnh để hỗ trợ các mục tiêu khử cacbon quốc gia. Houston, TX, ngày 16 tháng 8 năm 2023 […]